Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán spoločnosti VAPECO s.r.o., so sídlom Budapeštianska 48/2452, 040 13 Košice, Slovenská republika, IČO: 47573619, DIČ: 2023967990, neplatiteľ DPH, zapísanej do Obchodného registra Okresného Súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 34632/V (ďalej len “predávajúci”) a zákazníkov predávajúceho, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim, ktorej predmetom je predaj a kúpa výrobkov a služieb ponúkaných na internetových stránkach www.happynkovo.sk.


Kontaktné údaje predávajúceho: 

VAPECO, s.r.o. 

Budapeštianska 48, 040 13, Košice, IČO: 47573619, zapísaná v Obchodnom registri Okresného Súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 34632/V

DIČ: 2023967990

IČ DPH: SK2023967990


Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem o kúpu tovaru zaslaním objednávky predávajúcemu.

Tovarom sú produkty a služby nachádzajúce sa v ponuke internetového obchodu na internetovej stránke www.happynkovo.sk.

Objednávkou je podanie žiadosti kupujúceho, ktorou sa zaväzuje ku kúpe a prevzatiu tovaru na svojej uvedenej adrese, objednaného na webovej stránke.

Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Osobou zodpovednou za internetový obchod predávajúceho je Viera Vargovičová, konateľka predávajúceho.


Kontakt:

tel.: 0905 146 386; e-mail: happynkovo@gmail.com , info@happynkovo.sk

2. Objednávka a kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho zaslaná predávajúcemu je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Objednávka je platná, ak kupujúci vyplní pravdivo a úplne nasledujúce údaje:

  • údaje o kupujúcom: meno a priezvisko/názov, trvalé bydlisko/sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade platiteľa DPH), kontaktné údaje (e-mail a telefón),
  • údaje o objednanom tovare: názov tovaru, kód tovaru, množstvo a cena tovaru,
  • spôsob platby a dodania tovaru, vrátane adresy dodania tovaru.

Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web stránke predávajúceho www.happynkovo.sk.

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín e-mailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť a pod.).

Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. 

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

3. Registrácia zákazníka

Registráciu vykoná kupujúci podľa pokynov na webovej stránke www.happynkovo.sk. Pri registrácii kupujúci uvedie: meno a priezvisko/názov, trvalé bydlisko/sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade platiteľa DPH), kontaktné údaje (e-mail a telefón). 

4. Ceny a platby

Predávajúci nie je platiteľom DPH. Ceny uvedené na webovej stránke happynkovo.sk sú konečné.

Predávajúci pripočíta k základnej cene objednávky cenu dopravy tovaru podľa spôsobu doručenia, ktorý si kupujúci vyberie. Cena dopravy je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná v objednávke pri každom spôsobe dopravy.

Predávajúci môže platiť za objednaný tovar len v mene EUR, a to:

  • na dobierku ( spoplatnené sumou 1 Euro),
  • platbou kartou,
  • úhradou na bankový účet kupujúceho (na základe proforma faktúry), ktorú predávajúci pošle kupujúcemu spolu s potvrdením objednávky, a to:
  • vkladom hotovosti na bankový účet kupujúceho,
  • bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho.

Faktúru (daňový doklad), ktorá je zároveň dodacím listom, pošle/odovzdá predávajúci kupujúcemu s tovarom.

5. Dodanie tovaru

Predpokladaná doba dodania tovaru je uvedená v detaile produktu. Dodacia lehota objednaného tovaru je spravidla 8 pracovných dní od potvrdenia objednávky, najviac však 14 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky. O lehote dodania informuje predávajúci kupujúceho pri potvrdení objednávky. Tovar, ktorý je uvedený skladom zvyčajne expedujeme do 2 pracovných dní od uskutočnenia objednávky, resp. po pripísaní platby na náš účet. Ak tovar nie je skladom, je pri ňom uvedená predpokladaná doba dodania v dňoch. Doba dodania je v tomto prípade od 2-8 pracovných dní, podľa skladových zásob dodávateľov, najviac však 14 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky. Ak sa táto doba predĺži z akéhokoľvek dôvodu, predávajúci upozorní kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. Ak kupujúci nesúhlasí s predĺženou dodacou dobou, má možnosť objednávku stornovať.

Tovar bude vyexpedovaný ihneď po splnení všetkých podmienok zo strany kupujúceho.

Kupujúci si v objednávke môže zvoliť nasledujúce spôsoby dodania/doručenia tovaru:

- osobný odber Košice ZADARMO

- doručenie Slovenskou poštou (spoplatnené sumou 3,30 -),

- doručenie kuriérskou službou DPD (spoplatnené sumou 3,90)

Pri nákupe nad 60 EUR je doprava ZADARMO.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

Tovar je predávajúcim primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy (vybavenej objednávky) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar na vrátenie musí byť:,

a) nepoškodený,

b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),

c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.


Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa týchto Obchodných podmienok, je povinný:

a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,

b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).


Po splnení vyššie uvedených podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar naspäť,

b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7. Záruka a reklamácie

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Zasielané potraviny v darčekových košoch a detské pochutiny majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. 

Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

Kupujúci je v prípade reklamácie povinný čo najskôr informovať predávajúceho emailom alebo telefonicky o chybe výrobku a doručiť produkt späť na adresu predávajúceho.

Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní od doručenia tovaru kupujúcim a informuje o tom kupujúceho emailom.

8. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.happynkovo.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZoOU"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu v rámci internetovej predajne www.happynkovo.sk, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so ZoOU súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.happynkovo.sk, zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek a ponúk akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.

Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská Pošta).

Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail happynkovo@gmail.com. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

Zákazník má podľa ZoOU v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

9. Záverečné informácie

Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva

Inšpektorát SOI pre Košický kraj 

Vrátna 3, P. O. BOX A35, 043 79  Košice 1   

Odbor výkonu dozoru 

tel. č. 055/622 07 81 

fax č. 055/622 45 47

http://www.soi.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 26.5.2017